Obchodní podmínky platí od 1.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky – Právní rámec

1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel: Jaroslav Hach, Varšavská 2714, Tábor 390 05, IČ: 03723488, Neplátce DPH.
dále jako „Dodavatel“

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Dodavatel Jaroslav Hach (studio Fresh Mill) poskytuje služby na základě objednávky, dle těchto podmínek.
dále jako „Objednatel“

2. Klient

Klient, dále jen Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná služby od Dodavatele.

3. Objednávka, smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká v momentě objednání konkrétní služby Objednatelem. Objednání služby probíhá elektronicky přes webové stránky www.freshmill.cz nebo prostřednictvím e-mailu.

4. Cena služby

Aktuální platné ceny jsou vždy uvedené na webových stránkách Dodavatele www.freshmill.cz. V případě cenového balíčku na míru, je cena dohodnuta předem a písemně prostřednictvím e-mailu. Dodavatel není plátcem DPH.

Faktury na objednanou službu jsou vždy vystaveny do 48 hodin od objednání služby. Částka na faktuře má splatnost 14 dní a v případě neuhrazení se má za to, že Objednatel nemá zájem o poskytovanou službu.

Doba poskytování služby je vždy platná 30 kalendářních dní. Služba začíná platit v okamžiku úhrady částky na faktuře na účet Dodavatele. O připsání částky na účet Dodavatele je Objednatel informován elektronicky.

Faktury na objednanou službu jsou vždy vystaveny na 30ti denní kalendářní období.

5. Práva a povinnosti Dodavatele

Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli objednanou službu. V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Dodavateli má Dodavatel právo přerušit poskytování služeb do zaplacení daného finančního období. Pokud Objednatel déle, jak 30 kalendářních dní nezaplatí sjednanou částku na další období, má se za to, že služba pravidelné správy webových stránek je vypovězena. Pokud se Objednatel rozhodne pro opětovnou správu webových stránek, ale již je po období 30 kalendářních dní, musí být objednávka vytvořena znovu.

Dodavatel pro zajištění kvalitní správy webových stránek používá řadu speciálních nástrojů, jejich užívání je předmětem placené licence. V případě, že Objednatel vypoví službu pravidelné správy webových stránek, má Dodavatel právo softwarové nástroje související s pravidelnou správou z Objednatelova webu odstranit.

Dodavatel se zavazuje zachovávat veškeré obchodní tajemství Objednatele a přistupovat ke všem skutečnostem a údajům zodpovědně. Zejména přístupy do webových stránek, přístupy do webového hostingu a další jiné přístupy, které budou dodány ze strany Objednatele.

Dodavatel nenese zodpovědnost za zásahy a změny provedené na webu Objednatele třetími stranami, které mají přístup k prostředkům klienta.

6. Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškeré údaje a přístupy, které povedou k řádnému poskytování služby. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech okolnostech, které mohou ovlivnit řádné poskytování služby a to zejména technické změny prostředcích Objednatele (změna webového hostingu, domény), redesign nebo změna webových stránek.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, pokud se prokáže, že Dodavatel není schopen službu vykonat v požadované kvalitě. Dodavateli v takovém případě náleží část odměny za prokazatelné dodanou část služby.

Objednatel užívá službu pravidelné správy webových stránek bez závazku na určité časové období 30 kalendářních dní, pokud není sjednáno jinak. Objednatel má právo vypovědět službu kdykoliv a to zasláním výpovědi prostřednictvím e-mailové zprávy Dodavateli. Výpověď je platná ke konci aktuálně zaplaceného období správy webu.

7. Mlčenlivost

Dodavatel a Objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplívající z VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. To platí i po ukončení služby.

© 2014 – 2019 – Kopírování obsahu je zakázáno Fresh Mill

Web vytvořilo digitální studio Fresh Mill Tvorba webových stránek

V příštích několika dnech spustíme zbrusu nové webové stránky, takže nás pravidelně sledujte ať o nic nepřijdete.