Obchodní podmínky platí od 10.1.2017

Všeobecné obchodní podmínky – Právní rámec

1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel: Jaroslav Hach, Varšavská 2714, Tábor 390 05, IČ: 03723488, Neplátce DPH.
dále jako „zhotovitel“

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel Jaroslav Hach (studio Fresh Mill) poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, dle těchto podmínek.
dále jako „objednatel“

2. Předmětem smlouvy jsou zejména

 1. Grafické a 3D práce (dále jen „služby“)
 2. Zpracování obrázku v digitální podobě znázorňující podobu webu (dále jen „grafický návrh“)
 3. Návrh logotypu, grafického manuálu v digitální formě (dále jen „firemní identita“)

3. Definice pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) definují obchodní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. V souladu s nimi zhotovitel poskytuje resp. poskytne objednateli (na základě smlouvy nebo objednávky) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě. Podpisem smlouvy, potvrzením objednávky, souhlasem s částkou uzavřené po mailu, skype nebo jiné internetové aplikaci objednatel schvaluje, že se důkladně seznámil a souhlasí se zněním VOP a že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud smlouva nestanoví jinak.
 2. Smlouva nebo objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definující smluvní vztahy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu VOP.
 3. Službou se rozumí služba poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě smlouvy nebo objednávky uzavřené zhotovitelem a objednatelem v souladu s VOP a provozními podmínkami, kterými je objednatel povinen se řídit.
 4. Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
 5. Občanským zákoníkem je zákon č. 121/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.
 6.  Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.
 7. Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.
 8. Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně či elektronicky.
 9. Projevem svobodné vůle k uzavření smlouvy se rozumí písemné uzavření smlouvy nebo písemné potvrzení objednávky na služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů objednatelem v rozsahu požadovaném zhotovitelem spolu s vyjádřením souhlasu objednatelem s VOP a s prvotními podmínkami služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo uhrazením faktury.
 10. Www stránky zhotovitele jsou www.freshmill.cz
 11. Písemný, písemně – jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již:listinné
  elektronické
  doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných www stránkách (soukromá datová úložiště) poskytovatele/zhotovitele a přístupně objednateli prostřednictvím síte internet. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na příslušných www stránek zhotovitele.

4. Cenová nabídka

 1. Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze v případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.
 2. Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky v průběhu realizace měnit, nelze požadovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může výrazně lišit.

5. Cena služby

 1. Cena za dílo je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení objednatelem (u objednávkového formuláře zhotovitelem). Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem platí cena uvedená v potvrzovacím e-mailu, který při objednávce přijde na e-mail zhotovitele a objednatele.
 2. Pokud je u projektu požadována záloha, obvykle 50%, objednatel se zavazuje uhradit částku na faktuře do 7 – 14 dnů, obvykle ihned na účet zhotovitele. Záloha je nevratná, záloha může být vrácena jen tehdy, pokud na projektu zhotovitel nezačne pracovat.
 3. Doplatek (pokud byla požadována záloha) nebo cena díla, která je předmětem smlouvy, uhradí objednatel na účet zhotovitele před předáním zhotoveného díla.
 4. Pokud se jedná o dílo, kde předmětem smlouvy jsou grafické náhledy nebo služby, které může objednatel použít i bez zdrojových dat, je povinen objednatel zaplatit doplatek nebo cenu díla.
 5. Objednatel se zavazuje faktury zaplatit ve splatnosti dle specifikace na fakturách (obvykle do 14 dnů). Cena za další vícepráce je podle standardní hodinové sazby 600/Kč nebo obvykle podle jednotlivých cen za dílo.
 6. Cena za dílo je vždy rozepsána na jednotlivé služby. Pokud objednatel souhlasil s celkovou cenou za dílo, není v průběhu prací nesouhlas s cenou důvodem ke zrušení smlouvy.
 7. Pokud objednatel uhradil fakturu jen za jednu část projektu a za další část po výzvě k zaplacení zálohové faktury nezaplatil, ale souhlasil s celkovou cenou za dílo, musí uhradit doplatek z celkové ceny, aby zhotovitel objednateli mohl poskytnout práva na dílo.
 8. Pokud objednatel požaduje po zhotoviteli rozšíření dodaných prací o další službu v průběhu prací, musí objednatel zaplatit zhotoviteli zálohu v obvyklé výši 50% do splatnosti na faktuře (ihned).

6. Průběh plnění a dodací lhůty

 1. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení internetové prezentace. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení. V případě, že objednatel s navrženou předběžnou cenou a lhůtami výslovně souhlasí, pokládá se smlouva i v případě elektronické verze za uzavřenou.
 2. Termín dodání pro jakoukoliv službu, kterou studio Fresh Mill provozuje je minimálně 14 dní. Je-li průběh zakázky ovlivněn objednatelem, doba zhotovení se může změnit a prodloužit.
 3. Pokud objednatel před uzavřením smlouvy neinformoval zhotovitele o datu po kterém již o službu nemá zájem, není prodloužení termínu dodání důvodem ke zrušení kupní smlouvy. Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem, vyzve zhotovitel písemně k převzetí díla.
 4. Pokud objednatel přestane komunikovat a neozve se 365 dní, práce na projektu budou ukončeny, pokud není uvedeno jinak.

7. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel je povinen se před zahájením spolupráce seznámit s obsahem VOP.
 2. Objednatel se zavazuje písemně oznámit zhotoviteli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese objednatel odpovědnost za vzniklou škodu.
 3. Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele. V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení.
  Objednatel je povinen jednat se zhotovitelem slušně, nenapadat a ani nevyhrožovat. V žádném případě nesmí veřejně prezentovat nebo sdílet listovní tajemství (e-mail, skype, sociální sítě).
 4. Porušení některého z ustanovení těchto VOP objednatelem nebo příslušné smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služby a ukončení spolupráce. V takovém případě se má za to, že objednatel odstoupil od příslušné smlouvy nebo objednávky. Objednatel ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. zhotovitel neztrácí nárok na úhradu za služby.
 5. Objednatel si je vědom, že objednávka je závazná okamžikem jejího potvrzení zhotovitelem.
 6. S osobními údaji objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
 7. Objednatel je povinen:
 • neprodleně reklamovat vadné poskytování služby (služby, ostatní služby, 3D grafika, firemní identita) v případě vadného poskytnutí služby.
 • Při platbě ze zahraničí je objednatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet zhotovitele připsána úhrada za poskytnuté služby v plné výši.
 • Pokud zhotovitel dodá grafický design objednateli se kterým objednatel souhlasil, musí být v patičce grafického designu/web designu uveden aktivní odkaz na www stránky zhotovitele (podpis práce autora). Aktivním odkazem se rozumí funkční URL adresa. Pokud autor uveden není, objednatel porušuje VOP.
  Pokud zhotovitel dodá objednateli webové stránky, které nekódoval, ale upravil grafické prvky, textový obsah, obrázky, fotky ikonky apod., musí objednatel uvést v patičce webových stránek aktivní odkaz na www stránky zhotovitele (podpis práce autora). Pokud autor uveden není, objednatel porušuje VOP.

8. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany objednatele zhotovitel vrací, pokud překročí částku 400 Kč.
 2. Zhotovitel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze smlouvy nebo objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.
 3.  Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů, inženýrských sítí a prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
 4. Zhotovitel se zavazuje aktivně objednatele informovat o průběhu prací na projektu. Zasílat grafické náhledy k vyjádření, korekturám.
 5. Při tvorbě obrázků v digitální podobě „grafický návrh“ „firemní identita“  „3D grafika“, „web design“ je povinen zhotovitel dodat objednateli některý z těchto příslušných formátů.
  Webový design – všechny vzniklé soubory ve formátu PSD, ikonky, fonty, odkaz na CSS efekty, PSD soubory popsané a seřazené do vrstev
  Logotyp – soubory PDF, AI
  Banner – soubory JPG, JPEG, PNG, GIF
  3D grafika – formát TIF, JPG, PNG. Na vyžádání i zdrojové soubory
 6. Základní závazky zhotovitele:
 • Zpracovat grafický návrh internetové prezentace.
 • Převést grafický návrh do šablony.
 • Dodat návrh logotypu či grafického manuálu.
 • Převést výrobky do 3D modelovacího programu10.

9. Doba a čerpání služeb

 1. Smlouva nebo objednávka se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.
 2. Výpověď Služby je platná až od začátku následujícího fakturačního období.
 3. Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy či objednávky budou vyrovnány nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení smlouvy či zrušení objednávky.
 4. Čerpání služby se řídí VOP, které platí v okamžiku, kdy je služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo přísl. smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.
 5. Službu poskytnutou na základě objednávky lze vypovědět autorizovanou písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu zhotovitele.
 6. Smlouva nebo Objednávka zaniká:
 • Písemnou dohodou smluvních stran.
 • Uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
 • Porušením VOP ze strany objednatele.
 • Uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.
 • Uplynutím doby na 365 dní, kdy objednatel nereagoval na výzvy.

10. Právo na odmítnutí zakázky nebo objednávky

 1. Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, pokud odporuje zájmům nebo přesvědčením zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele.
 2. Zhotovitel má právo odmítnout objednávku v případě, že je objednatel veden v databázi dlužníků nebo dluží-li za již realizované práce.
 3. Zhotovitel musí odmítnutí zakázky oznámit a není povinen podávat vysvětlení.

11. Vady díla

 1. Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla. Zhotovitel dílo přepracuje zdarma.
 2. Pokud byl vytvořen Grafický návrh, není zde možné považovat dodané dílo zhotovitelem objednateli za vadné dílo pokud byl již grafický návrh schválen objednatelem.

12. Platby a fakturace

 1. Pokud není stanoveno jinak ve smlouvě nebo objednávce, je za veškeré prováděné vícepráce účtovaná částka 600 Kč za hodinu. Objednatel je vždy o navýšení informován dopředu.
 2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli před nebo v průběhu prací zaplacení zálohy či doplatek, kterou je v průběhu poskytování služeb objednatel povinen zaplatit.
 3. Objednatel je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě. V případě, že objednatel zálohu v průběhu poskytování služeb nezaplatí, bude vyzván k úhradě do sedmi pracovních dnů, pokud se strany nedomluví jinak.
 4. V případě, že objednatel neuhradí zálohu před zahájením služeb, nebude vyzván zhotovitelem a smlouva nebo objednávka zanikne.
 5. Vyúčtování probíhá na základě zaslání výzvy elektronické podobě na mailovou adresu objednatele.
 6. Výzva je daňový doklad zhotovitele.
 7. Objednatel je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele v přesné částce uvedené v daňovém dokladu zhotovitele a označit ji variabilním symbolem.
 8. Obdrží-li objednatel vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu zvlášť.
 9. Neobdrží-li objednatel daňový doklad zhotovitele, pak je povinen doložit důkaz.
 10. Pokud zhotovitel neobdrží platbu za poskytnutí díla do termínu, bude písemně vyzván upomínkou k uhrazení platby.
 11. Pokud zhotovitel neobdrží platbu ani po upomínce, nesmí dílo použít/již používat.
 12. Zhotovitel si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech služeb objednatele.
 13. Objednateli bude vystaven daňový doklad se splatností 14 dnů od převzetí služby.
 14. Objednatel souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona. Faktury jsou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail objednatele.
 15. Uhrazením odpovídající výzvy k platbě objednatel potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem.
 16. Tímto okamžikem nemůže po zhotoviteli požadovat uhrazenou částku zpět.
 17. Pokud Odběratel nereaguje na výzvy k platbě, může dodavatel po 14 dnech zablokovat účet webových stránek odběratele a obnovit ho po uhrazení dlužné částky.
 18. Pokud odběratel neuhradí částku na faktuře do 14 dní, bude odběrateli započítáno penále a úrok z prodlení ve výši (podle zákona § 1970 OZ ve spojitosti s nařízením vlády č. 351/2013), repo sazby pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení – 0,05% + 8 procentních bodů = 8,05%.
 19. Pokud Odběratel po 30ti dnech od výzvy neuhradí dlužnou částku, nebude reagovat na další výzvy, může Zhotovitel podat na Odběratele trestní oznámení za bezdůvodné obohacení, vymáhat částku právní cestou, pohledávku prodat další agentuře nebo exekutorské firmě.
 20. Pokud objednatel neuhradí částku na faktuře po 60ti dnech od výzvy, bude registrován do registru dlužníků na několika portálech tomu určených. Dále bude uveden v naší černé listině dlužníků spolu s kontaktními informacemi.
 21. Zhotovitel není plátce DPH.

13. Mlčenlivost

 1. Zhotovitel a objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy nebo VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace. To platí i po ukončení smlouvy nebo objednávky.
 2. Objednatel nesmí v žádném případě zveřejnit mailovou komunikaci (to jest listovní tajemství).
 3. Poruší-li a objednatel jednu ze svých povinností o zachování mlčenlivosti, bude na objednatele podána žaloba a vymáhána smluvní pokuta.

14. Třetí strana

 1. Všechna práva ke grafickým návrhům (obrázky, ikonky, aj.) jsou výhradním vlastnictvím zhotovitele jen do doby než si dílo převezme a zaplatí objednatel.
 2. Kopírování, distribuce, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno.
 3. Třetí strana se rozumí „třetí oči“. Zejména publikování obsahu kdekoliv na internetu, sdílení na sociálních sítích, tisknutí a zasílání konceptu grafického návrhu, webových stránek či jiné služby konkurenci v oblasti IT apod.
 4. Objednatel nesmí ani po uhrazení všech faktur posílat dílo do soutěží, vydávat jej za svojí vlastní práci.
 5. Dílo lze umístit do soutěží a podobných akcí jen se souhlasem zhotovitele.

15. Sankční ujednání, soudní cesta

 1. Zhotovitel není v žádném případě povinen zaplatit objednateli pokutu v jakékoliv výši z ceny díla za nedodržení termínu, pokud není stanoveno jinak. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výš 0,5% z ceny díla za každý den prodlení s platbou ceny díla.
 2. Objednatel je dále povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platby ceny díla.
 3. Sankční ujednání nebo soudní cesta se týká když:
 • Objednatel souhlasil a převzal dílo a používá jej i po nezplacení částky ve faktuře.
 • Objednatel pošpinil dobré jméno Zhotovitele.
 • Objednatel používá grafický návrh, kód webové stránky či jinou službu k obohacení a ke komerčním účelům i po nezaplacení částky. V takovém případě nemá souhlas autora (Zhotovitele) a nesmí dílo použít.
 • Objednatel zasílá dílo třetí straně, sdílí po internetu a v tiskové podobě.

© 2014 – 2019 – Kopírování obsahu je zakázáno Fresh Mill

Web vytvořilo digitální studio Fresh Mill Tvorba webových stránek

V příštích několika dnech spustíme zbrusu nové webové stránky, takže nás pravidelně sledujte ať o nic nepřijdete.