Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - právní rámec

1. Úvodní ustanovení

 1. Zhotovitel: Jaroslav Hach, Varšavská 2714, Tábor 390 05, IČ: 03723488, Neplátce DPH
  dále jako „Zhotovitel“
 2. Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel Jaroslav Hach poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, dle těchto podmínek.
  Dále jako „Objednatel“

 

2. Předmětem smlouvy jsou zejména:

 1. Grafické a programátorské práce (dále jen „služby“)
 2. Zpracovávání obrázku v digitální podobě znázorňující podobu webu (dále jen „Grafický návrh“)
 3. Návrh logotypu, grafického manuálu v digitální formě (dále jen „Firemní identita“)
 4. Programátorské nebo kodérské práce v podobě kódu (dále jen „Kódování")

 

3. Definice pojmů

 1. VOP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje resp. poskytne Objednateli (na základě Smlouvy nebo Objednávky) Služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě. Podpisem Smlouvy nebo potvrzením Objednávky Objednatel schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
 2. Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s VOP.

 3. Službou se rozumí Služba poskytovaná Zhotovitelem objednatelem na základě Smlouvy nebo Objednávky uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s VOP a Provozními podmínkami, kterými je Objednatel povinen se řídit.

 4. Výpadek provozu serveru je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru, způsobující jeho částečnou nebo úplnou nefunkčnost.

 5. Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

 6. Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

 7. Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

 8. Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

 9. Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně či elektronicky.

 10. Projevem svobodné vůle k uzavření Smlouvy se rozumí písemné uzavření Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Objednatelem v rozsahu požadovaném Zhotovitelem spolu s vyjádřením souhlasu Objednatelem s VOP a s Provozními podmínkami Služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo uhrazením faktury.

 11. Www stránky Zhotovitele jsou stránky www.freshmill.cz.

 12. Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již:

  - listinné
  - elektronické
  doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách Poskytovatele/Zhotovitele a přístupné Objednateli prostřednictvím sítě internet. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na příslušných www stránkách Zhotovitele.

 

4. Cenová nabídka

 1. Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze v případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.

 2. Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky v průběhu realizace měnit, nelze považovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může i výrazně lišit.

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí ji nelze považovat za platnou. Objednatel může v takovém případě požádat o vytvoření nové cenové nabídky.

 

5. Cena služby

 1. Cena za dílo je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení zhotovitelem. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem platí cena uvedená v potvrzovacím e-mailu, který při objednávce přijde na e-mail zhotovitele a objednatele. Pokud je u projektu požadována záloha, obvykle 50%, objednatel se zavazuje uhradit částku na faktuře do 7 až 14 dnů na účet zhotovitele. Záloha je nevratná. Cenu díla, která je předmětem smlouvy, uhradí objednatel na účet zhotovitele při předání zhotoveného díla. Objednatel se zavazuje faktury zaplatit ve splatnosti dle specifikace na fakturách (obvykle do 14 pracovních dnů). Cena za další vícepráce je podle standardní hodinové sazby 600Kč/hod nebo podle jednotlivých cen za dílo.
 2. Cena za dílo je vždy rozepsaná na jednotlivé služby. Pokud objednatel souhlasil s celkovou cenou za dílo, není v průběhu prací nesouhlas s cenou důvodem ke zrušení smlouvy. Pokud objednatel souhlasil s celkovou cenou při potvrzení objednávky a zálohová faktura je rozdělena za každou službu zvlášť, musí uhradit zálohu (obvykle 50%) na účet zhotovitele a po schválení projektu doplatit zbytek. Pokud objednatel uhradil fakturu jen za jednu část projektu a za další část po výzvě k zaplacení zálohové faktury nezaplatil, ale souhlasil s celkovou cenou za dílo, musí uhradit doplatek z celkové ceny, aby zhotovitel objednateli mohl poskytnout práva na dílo.
 3. Pokud Objednatel požaduje po Zhotoviteli napojení webových stránek na aplikaci, která pochází ze třetí strany a je za poplatek, musí ji Objednatel dodat/koupit nebo může písemně požádat Zhotovitele o koupi. Pokud požádá Zhotovitele, musí Objednatel v průběhu prací zaplatit částku za aplikaci zvlášť, aby jej Zhotovitel nekupoval na vlastní náklady.   

 

6. Průběh plnění a dodací lhůty

 1. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení internetové prezentace. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení v návrhu smlouvy; objednatel může využít objednávkového formuláře a na základě těchto požadavků navrhne zhotovitel písemně nebo elektronicky předběžnou cenu internetové prezentace a lhůty pro vytvoření grafického a technického řešení internetové prezentace. V případě, že objednatel s navrženou předběžnou cenou a lhůtami výslovně souhlasí, pokládá se smlouva i v případě elektronické verze za uzavřenou.

 2. Termín dodání je standardně cca 8 týdnů od uzavření smlouvy, pokud není uvedeno jinak. Je-li průběh zakázky ovlivněn objednatelem, doba zhotovení se může změnit. Pokud objednatel do poznámek při objednávání neuvedl datum, po kterém již o zboží zájem nemá, není prodloužení termínu dodání důvodem ke zrušení kupní smlouvy. Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem, vyzve zhotovitel písemně k převzetí díla.

 

7. Práva a povinnosti Objednatele

 1. Objednatel je povinen se před zahájením spolupráce seznámit s obsahem VOP.
 2. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP a není povinen Objednatele na tyto změny upozornit. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP je oprávněn vypovědět Smlouvu o čerpání Služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Zhotoviteli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu ne-akceptace nových VOP, považuje se toto za souhlas Objednatele s novým zněním VOP.

 3. Objednatel se zavazuje písemně oznámit Zhotoviteli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce Služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Objednatel odpovědnost za vzniklou škodu.

 4. Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.

 5. Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele. V případě prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení.

 6. Porušení některého z ustanovení těchto VOP Objednatelem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Objednatel odstoupil od příslušné Smlouvy nebo Objednávky. Objednatel ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Zhotovitel neztrácí nárok na úhradu za Služby.

 7. Objednatel si je vědom, že objednávka je závazná okamžikem jejího potvrzení Zhotovitelem
 8. S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Zhotovitele v případě Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím způsobem:

  Použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích.
  Poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám - například při registraci domény, webhostingu.
  Poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám - například při registraci - klientových internetových   stránek/eshopu do internetových katalogů, vyhledávačů, srovnávačů cen apod.
  Použití pro marketing v rámci služeb Zhotovitele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům.

   

 9. Objednatel je povinen: neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby v případě vadného poskytnutí Služby, dále, nejpozději do 21 dnů (u webových stránek do 3 dnů) od doručení reklamovat nesprávné vyúčtování ceny, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Zhotovitele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 60ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Objednatel je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Objednatel právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny za danou službu, grafický návrh či kódování. 

  Při platbě ze zahraničí je Objednatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet Zhotovitele připsána úhrada za poskytnuté Služby v plné výši.

  Pokud zhotovitel dodá grafický design objednateli se kterým objednatel souhlasil a dílo bude chtít použít, musí být v patičce grafického designu/web designu uveden aktivní odkaz na www stránky zhotovitele. Aktivním odkazem se rozumí funkční URL adresa.

  Pokud zhotovitel dodá objednateli webové stránky, které nekódoval, ale upravil grafické prvky, textový obsah, obrázky, fotky ikonky apod., musí objednatel uvést v patičce webových stránek aktivní odkaz na www stránky Zhotovitele.

 

8. Práva a povinnosti Zhotovitele

 1. Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Objednatele Zhotovitel vrací, pokud překročí částku 400 Kč.

 2. Zhotovitel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze Smlouvy nebo Objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

 3. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů, inženýrských sítí a prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.

 4. Základní závazky zhotovitele:

  a. Zpracovat grafický návrh internetové prezentace.
  b. Převést grafický návrh do šablony.
  c. Nasadit šablonu na počítačový kód.
  d. Nasadit šablonu na počítačový program určený ke správě internetové prezentace (dále jen CMS)
  e. Umístit dodaný obsah na internetové stránky a zpracovat tak finální podobu webových stránek.
  f. Dodat návrh logotypu či grafického manuálu.


  Všechny tyto závazky jsou termínované. Před dodáním webových stránek pod doménové jméno Objednatele jsou stránky ověřeny pod subdoménou Zhotovitele (tzv. testovací provoz) a předány do ostrého provozu.

 5. Při tvorbě obrázků v digitální podobě "grafický návrh" "firemní identita" "kódování" je povinen Zhotovitel dodat Objednateli všechny příslušné formáty.
  a. Webový design - soubory PSD, ikonky, fonty
  b. Logotyp - soubory PDF, AI
  c. Banner - soubory JPG, JPEG, PNG, GIF
  d. 3D grafika - formát TIF, JPG, PNG

 

9. Redakční systém

 1. Webové stránky dodané objednateli fungují na CMS WordPress, který není vlastnictvím Zhotovitele. Redakční systém WordPress je svobodný open source redakční systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GPLv2 od společnosti Free Software Foundation. Není spravován Zhotovitelem, ale vývojářskou a uživatelskou komunitou.

 2. Redakční systém nebo-li CMS je systém na který jsou napojené webové stránky a umožňují Objednateli spravovat webové stránky aniž by měl počítačové znalosti. Redakční systém open source (WordPress) nespravuje Zhotovitel, ale Objednatel nebo Třetí strana.
 3. Licenci redakčního systému naleznete na https://wordpress.org/about/license/
 4. Informace o CMS za které nenese Zhotovitel zodpovědnost:

  a. Zdrojový kód CMS je volně přístupný.
  b. Licence CMS je GPLv2.
  c. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za chybné aktualizace CMS nebo aplikací třetích stran.
  d. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za neodbornou správu webových stránek.
  e. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost aplikací třetích stran.
  f. Zhotoviteli objednatel neplatí žádné měsíční poplatky za pronájem CMS.
  g. Zhotovitel není správcem CMS a objednatel neplatí žádné měsíční poplatky, pokud není stanoveno jinak.

 

10. Údržba a odstraňování vad

 1. Zhotovitel webové stránky napojené na CMS při provozu webových stránek systém neudržuje a za vady neodpovídá. Objednatel si musí ze své strany zajistit správce webových stránek, kterým není Zhotovitel. Pokud objednatel web neodborně poškodí, nenese zhotovitel za tyto vady zodpovědnost.

 2. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady webhostingu, který je vždy poskytován jiným subjektem. U případných sporů se Objednatel musí obrátit na poskytovatele.

 

11. Doménové jméno a webhosting

 1. Webové stránky objednatele budou provozovány pod účtem Objednatele, nikoliv zhotovitele. Pokud Objednatel svěří registraci domény, webhostingu Zhotoviteli, musí mít Zhotovitel plnou moc, elektronicky nebo písemně potvrzené, že registraci smí provést.

 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo vyzvat vás písemně nebo elektronicky před expirací k ukončení webhostingu nebo domény na účtu Zhotovitele. Objednatel má povinnost si účet zřídit u jiného poskytovatele do expiračního data. Za ukončení účtu po nezaplacené expiraci a jeho zrušení nenese Zhotovitel žádnou zodpovědnost.

 3. Webhosting je časově omezená Služba. Doba jejího trvání je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku od zahájení služby se webhosting obnovuje na další rok v souladu s účinnými OP, pokud jeden z účastníků smlouvy písemně nesdělí druhé straně ve lhůtě nejméně šesti týdnu před uplynutím sjednané doby, že o další prodloužení Služby nemá zájem. Vypovědět ji může Zhotovitel nebo Objednatel.

 4. Pokud je webhosting zřízen pod účtem Zhotovitele, Objednatel si může vyžádat ukončení Služby webhostingu i v čase kratším než jeden rok, avšak bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku nebo jeho části.

 5. Podmínkou pro zahájení služby je předcházející uhrazení poplatku za webhosting v plné výši a označení platby odpovídajícím variabilním symbolem.

 6. Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.
 7. Doména registrovaná pod účtem Zhotovitele nebude prodloužena, pokud nebude uhrazen poplatek za prodloužení domény.
 8. Zhotovitel neručí za škody vzniklé třetí stranou při provozování webhostingu nebo domény pod účtem Zhotovitele.

 

12. Obsah stránek, databáze

 1. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za obsah na webových stránkách Objednatele
 2. Veškerá data, informace apod. určené k propagaci prodeje či nabízených služeb nejsou vlastnictvím Zhotovitele
 3. Fotografie a další případně zákonem chráněné prvky musí být pořízeny legálně a být ošetřené písemnou licenční smlouvou. Pokud je objednatel pořídil nelegálně, Zhotovitel za ně nezodpovídá.
 4. Objednatel za účelem naplnění webových stránek musí Zhotoviteli předat obsah:
  a. Fotografie, fotografie sídla objednatele, výrobků, produktů, kontaktních osob apod.
  b. Texty, které budou doplňovat textovou část (ve formátu .pdf, .doc, .txt)
  c. Katalogy, ceníky či jiné podklady
  d. videa (ve formátu .avi, .mov, .wmv)
  e. Odkazy na další podstránky.
  f. Další nezbytně nutné údaje k naplnění obsahu stránek.
 5. Objednatel si může webové stránky naplnit svépomocí prostřednictvím redakčního systému. Zhotovitel v tomto případě za chyby a problémy nezodpovídá.
 6. Za smazání databáze webových stránek nebo její úpravu Objednatelem, nenese Zhotovitel žádnou zodpovědnost. A to ani v případě, pokud je webhosting spravován pod účtem Zhotovitele.

 

13. Doba čerpání služeb

 1. Smlouva nebo Objednávka se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.
 2. Smlouva nebo Objednávka zaniká:
  a. Písemnou dohodou smluvních stran.
  b. Uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
  c. Porušením VOP ze strany Objednatele.
  d. Uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána.
  e. Uplynutím doby na 1 rok, kdy Objednatel nereagoval na výzvy.
 3. Výpověď Služby je platná až od začátku následujícího fakturačního období.
 4. Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy či Objednávky budou vyrovnány nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy či zrušení Objednávky.
 5. Čerpání Služby se řídí VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo přísl. Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.
 6. Službu poskytnutou na základě Objednávky lze vypovědět autorizovanou písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu Zhotovitele.

 

14. Právo na odmítnutí zakázky nebo objednávky

 1. Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, pokud odporuje zájmům nebo přesvědčením zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele.
 2. Zhotovitel má právo odmítnout objednávku v případě, že je objednatel veden v databázi dlužníků nebo dluží-li za již realizované práce.
 3. Zhotovitel musí odmítnutí zakázky oznámit a není povinen podávat vysvětlení.

 

15. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 1. Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených ve Smlouvě, objednávce , VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Zhotovitele a Objednateli nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.
 2. Objednatel nemůže požadovat náhradu škody za kód webových stránek, který je volně přístupný Objednateli a třetím stranám
 3. Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Zhotovtitele Objednateli je stanovena na 50% z celké částky.
 4. Zhotovitel může Objednateli uhradit jen část služby, kterou Objednateli poskytl a to jen v případě dokázání chyb ze strany Zhotovitele.
 5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou sobě, Objednateli nebo třetí straně, a to i tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje v Objednávce nebo ve Smlouvě.
 6. Objednatel nese plnou odpovědnost za problémy při špatné údržbě webových stránek a nemůže po Zhotoviteli chtít náhradu škody.

 

16. Vady díla

 1. Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a Objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož Zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla. Zhotovitel dílo přepracuje třikrát zdarma. Další přepracování díla je podle stanovené ceny ke konkrétní nabídce, kterou se objednatel dozví v objednávkovém formuláři. Pokud cena není uvedená, cena může být podle hodinové sazby nebo celkové ceny za jednotlivou položku. Dojde-li k převzetí díla Objednatelem, Zhotovitel za vady díla neodpovídá.
 2. Pokud Objednatel zjistí, že v průběhu používání díla došlo k chybám, musí Zhotoviteli předložit důkazy, že chyba v díle byla v prvních pěti dnech po čerpání služeb. 
 3. Pokud byl vytvořen Grafický návrh není zde možné považovat dodané dílo Zhotovitelem Objednateli za vadné dílo pokud byl již Grafický návrh schválen Objednatelem.

 

17. Platby a fakturace

 1. Pokud není stanoveno jinak ve Smlouvě nebo Objednávce, je za veškeré prováděné vícepráce účtovaná částka 600 Kč za hodinu.
 2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli před nebo v průběhu prací zaplacení zálohy či doplatek, kterou je v průběhu poskytování služeb Objednatel povinen zaplatit. Objednatel je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě.
 3. V případě, že Objednatel zálohu v průběhu poskytování Služeb nezaplatí, bude vyzván k úhradě do sedmi pracovních dní, pokud se strany nedomluví jinak.
 4. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu před zahájením Služeb, nebude vyzván Zhotovitelem a smlouva nebo Objednávka zanikne.
 5. Vyúčtování probíhá na základě zaslání výzvy elektronické podobě na mailovou adresu Objednatele. 
 6. Výzva je daňový doklad Zhotovitele
 7. Objednatel je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet Zhotovitele v přesné částce u vedené v daňovém dokladu Zhotovitele a označit ji variabilním symbolem.
 8. Obdrží-li Objednatel vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu zvlášť.
 9. Neobdrží-li Objednatel daňový doklad Zhotovitele, pak je povinen doložit důkaz.
 10. Pokud Zhotovitel neobdrží platbu za poskytnutí díla do termínu, bude písemně vyzván upomínkou k uhrazení platby.
 11. Pokud Zhotovitel neobdrží platbu ani po upomínce, nesmí dílo použít/již používat.
 12. Zhotovitel si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech služeb Objednatele.
 13. Objednateli bude vystaven daňový doklad se splatností 14 dnů od převzetí služby.
 14. Objednatel souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona. Faktury jsou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail Objednatele.
 15. Uhrazením odpovídající výzvy k platbě Objednatel potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem. Tímto okamžikem nemůže po Zhotoviteli požadovat uhrazenou částku zpět.
 16. Pokud Odběratel nereaguje na výzvy k platbě, může dodavatel po 14 dnech zablokovat účet webových stránek Odběratele a obnovit ho po uhrazení dlužné částky
 17. Pokud odběratel neuhradí částku na faktuře do 14 dní, bude Odběrateli započítáno penále a úrok z prodlení ve výši (podle zákona § 1970 OZ ve spojitosti s nařízením vlády č. 351/2013), repo sazby pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení - 0,05% + 8 procentních bodů = 8,05%
 18. Pokud Odběratel po 30ti dnech od výzvy neuhradí dlužnou částku, nebude reagovat na další výzvy, může Dodavatel podat na Odběratele trestní oznámení za bezdůvodné obohacení, vymáhat částku právní cestou, pohledávku prodat další agentuře nebo exekutorské firmě.
 19. Zhotovitel není plátce DPH.

 

18. Mlčenlivost

 1. Zhotovitel a objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy nebo VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace. To platí i po ukončení Smlouvy nebo Objednávky.

 

19. Třetí strana

 1. Všechna práva ke grafickým návrhům (obrázky, ikonky, aj.) jsou výhradním vlastnictvím zhotovitele jen do doby než si dílo převezme a zaplatí objednatel. Kopírování, distribuce, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Třetí strana se rozumí "třetí oči". Zejména publikování obsahu kdekoliv na internetu, sdílení na sociálních sítích, tisknutí a zasílání konceptu grafického návrhu konkurenci v oblasti IT apod.
 2. Objednatel nesmí ani po uhrazení všech faktur posílat dílo do soutěží, konkurenci v IT či tvorbě webových stránek k analýze a vydávat jej za svojí vlastní práci. Dílo lze umístit do soutěží a podobných akcí jen s písemným souhlasem zhotovitele.

 

20. Sankční ujednání, soudní cesta

 1. Poruší-li Objednatel některou ze svých povinností, které jsou sjednány smlouvou, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 500.000 za každé takovéto porušení, a to převodem na účet zhotovitele (Jaroslav Hach) do 30-ti dnů od výzvy.
 2. Sankční ujednání nebo soudní cesta se týká když:
  a. Objednatel souhlasil a převzal dílo a používá jej i po nezplacení částky ve faktuře
  b. Objednatel pošpinil dobré jméno Zhotovitele.
  c. Objednatel používá grafický návrh, kód webové stránky či jinou službu k obohacení a ke komerčním účelům i po nezaplacení částky. V takovém případě nemá souhlas autora (Zhotovitele) a nesmí dílo použít.
 3. Zhotovitel není v žádném případě povinen zaplatit objednateli pokutu v jakékoliv výši z ceny díla za nedodržení termínu
 4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výšo 0,5% z ceny díla za každý den prodlení s platbou ceny díla.
 5. Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platby ceny díla.

 

TOP